Visning: VI & DOM - om hatbrott

Bild 1/2
Utställning Vi och dom vy
Bild 1/2
Omslagsbild för Vi och dom
Bild: Noomi Riedel

Målgrupp: Åk 7-9 och gymnasium

Varför hatar vi? Hur känns det att vara hatad? Bär alla på fördomar? Genom personliga berättelser, aktuell forskning och diskussioner får eleverna reflektera kring ämnet. I visningen får eleverna uppleva hatbrottets natur, veta mer om de bakomliggande mekanismerna och vilka konsekvenser hatbrott får för individer, grupper och samhälle.

Denna visning passar dig som

  • vill att dina elever ska lära sig mer om hatbrottets orsaker och konsekvenser, samt vilka möjliga åtgärder som kan vidtas för att minska antalet hatbrott i samhället

Koppling till kursplan i LGY11

Samhällskunskap 1b

  • Mål: Förmåga att analysera samhällsfrågor och identifiera orsaker och konsekvenser med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder
  • Centralt innehåll: Gruppers och individers identitet, relationer och sociala livsvillkor med utgångspunkt i att människor grupperas utifrån kategorier som skapar både gemenskap och utanförskap. Samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder i samband med undersökningar av samhällsfrågor och samhällsförhållanden.

Rätten och samhället

  • Mål: Kunskaper om centrala rättsområden. Förmåga att identifiera och diskutera juridiska frågor i samhället ur rättsfilosofisk och etisk synvinkel. 
  • Centralt innehåll: Straffrätt: regler som rör brott och straff samt straffrättsliga ideologier. Sambandet mellan etik och moral i samhället, lagstiftning och tolkning av lagar. 

Koppling till kursplan i LGR22 - Samhällskunskap åk 7-9

  • Mål: Kunskaper om sociala, ekonomiska, politiska, rättsliga och mediala förhållanden och strukturer i samhället. Förmåga att analysera samhällsfrågor ur olika perspektiv och kritiskt granska hur de framställs i olika källor. Kunskaper om demokratiska värden och beslutsprocesser samt om mänskliga rättigheter
  • Centralt innehåll: Människors möjligheter i samhället och hur dessa kan påverkas av bland annat socioekonomisk bakgrund, kön, ålder och etnicitet. Dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter, till exempel gränsen mellan yttrandefrihet och kränkningar i sociala medier. Rättssystemet i Sverige och principer för rättssäkerhet. Möjliga orsaker till och konsekvenser av olika typer av kriminalitet.

Tid: 1,5 timme. Pris: 900 kronor.

BOKA HÄR: